11. Frit menneske

Se figur. Når et autentiske menneske i udvikling har erkendt sin egen guddommelighed, har åbnet sit bevidsthedhedspotentiale fuldt og helt mod Guds bevidsthed og har integreret denne høje bevidstheds vibration i sin fysiske krop vil det autentiske menneske have udviklet sig til et frit menneske. Friheden er et udtryk for den totale frigørelse fra jordiske identifikationer (etnicitet, køn, alder, fag mm.) samtidig med, at man stadig er tilstede på Jorden som et fysisk menneske. Et frit menneske er i en permanent tilstand af en dyb uberørt indre følelse af ro, som kan kaldes guddommelig lykke. Denne tilstand er egentlig urokkelig, men hvis en livsbegivenhed alligevel ryster et frit menneske, vil tilstanden af guddommelig lykke hurtigt genoprette sig selv. På dette udviklingsstadie giver det ikke længere mening at tro på Gud. På dette udviklingsstadie erfarer man Gud som en permanent tilstedeværelse af en højfrekvent energivibration i både krop og bevidsthed.

Et frit menneske udlever erkendelsen af, at vi alle er ånd i forklædning. At vi alle er her som ånd på visit i fysisk krop med tilhørende opgaver, ansvar og roller at tage vare på. At alle menneskers identitet er ånd og ikke krop. At vi alle er en del af Guds energi, ligesom dråben er en del af havet. Derfor er vi alle ét, og det, som man gør mod sin næste, gør man i princippet også mod sig selv.

Den samme erkendelse gør sig for et frit menneske gældende i forhold til planeten og hele naturen. Et frit menneske udlever erkendelsen af, at alt levende udspringer af ånd og er et udtryk for Guds skabelse. Et frit menneske lever derfor i fuldkommen harmoni med planeten og naturen på en så bæredygtig facon, at man mindst giver det samme tilbage til naturen og planeten, som man tager, så ens økologiske fodaftryk faktisk giver et overskud af ressourcer.

Et frit menneske vil i alle sine roller i alle fællesskaber være tilstede i verden som sig selv i sin egen unikke fortolkning af kærlighed, fred og glæde. Et frit menneske vil af andre mennesker opleves som et menneske med stor integritet. Andre vil have tillid til et frit menneske, fordi det er så fast forankret i sig selv, at uanset i hvilken rolle, man møder et frit menneske, møder man det samme menneske – privat såvel som professionelt. Fordi de jordiske identifikationer er transcenderet vil et frit menneske opleves som smidigt, mildt og fleksibelt. Et frit menneske ser enhver situation som en mulighed for at lege med livet, og det bevæger sig nemt og ubesværet rundt i alle livets temaer uden at miste sig selv og sin egen integritet.

Et frit menneske er et stærkt menneske, som kender sit eget værd og sit eget ansvar. Et frit menneske vil altid fordomsfrit søge information, lede efter mening og benytte sig af både refleksion (lære af fortiden) og profleksion (lære af fremtiden). Et frit menneske er en virkelig behagelig og sympatisk sparringspartner for sine medmennesker, fordi det er i stand til at sætte sig selv til side og lytte og spørge ægte interesseret ind til den andens dagsorden og give sparring på den andens præmisser. Et frit mennesker brænder for at fremelske mesteren i sin næste.

Et frit menneske har overskud til at give og giver gerne af sig selv i almennyttighedens navn. Det er et dybt følt ønske at være til glæde og gavn for helheden, og derfor er et frit menneske ikke bundet af at skulle tjene penge på sit virke. Financieringen vil dukke op ad andre veje, så det frie menneskes virke kan udfolde sig uden økonomiske mellemværender. Et frit menneske vil have den fulde frihed til at handle sine ideer og idealer ud her på Jorden.

Et frit menneskes identitet er så komplet, at det, hvis det er i fysisk parforhold, vil være sammen med den partner, som er det frie menneskes åndelige tvilling.

Læs eventuelt mere om tvillingesjæle i pamfletten kosmiske naturlove.

Læs eventuelt mere om det frie menneskes kendetegn i artiklen: Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske under menuen “Artikler” her på gittemeldgaard.net.

Se eventuelt min video om de guddommelige kvaliteter hos det frie menneske her.

Kropskrystallisering

Som beskrevet i pamfletten om de Kosmiske Naturlove kan mennesket, når det vælger at samarbejde med den naturlige evolution, gennem en enkelt inkarnation transformeres fra menneske-hed til guddommelig-hed, når forudsætningerne individuelt og kosmisk er tilstede. Det er denne frisættelse fra den jordiske vibration og ind i den åndelige vibration, mens man stadig er i fysisk krop, som kendetegner et frit menneske. Sagt i et mere præcist energimæssigt sprog sker der det, at den fysiske krop krystalliserer, når åndsenergien overtager vibrationen. Kroppen har simpelthen brug for at ændre molekylær struktur for at kunne kapere den meget lettere vibration. Krystalliseringen tager flere år for os gamle (født før årtusindskiftet), mens de nye børn fra 2012 kommer hertil med en fuldt krystalliseret fysisk krop.

Når kroppen er fuldt krystalliseret er åndsenergien tilstede i kroppen som permanent lyksalig vibration, og hverdagsbevidstheden er lig med den tidligere højere bevidsthed med fri adgang til Guds bevidsthed. Man er permanent høj uden brug af rusmidler. I den tilstand kan man ikke undgå at bidrage konstruktivt til de fællesskaber, man er en del af, og som man brændende ønsker at være til tjeneste for. I den tilstand er det netop tjeneste, der er nøgleordet. Man er som frit menneske i Guds tjeneste på Jorden, og man er toplykkelig og taknemmelig.

I kristendommen taler man om “the second coming of the Christ”, og det er denne tid og denne tids vibration og bevidsthed, der henvises til. Der vil dukke mennesker op i offentligheden, som har fri adgang til Guds bevidsthed, og de vil træde i karakter som den nye tids vejvisere. De nye børn og unge er i særlig grad kandidater til dette arbejde. De vil insistere på at være frie mennesker i Guds tjeneste, og de vil have dagsbevidst indsigt i, hvad meningen og formålet er med deres inkarnation.

At gå hele evolutionsvejen og opnå den højeste grad af evolution med fri adgang til Guds bevidsthed og en fuldt krystalliseret krop er således en mulighed i den aktuelle tid på Jorden. Det er imidlertid langt fra alle mennesker, som skal gå hele dén vej i indeværende inkarnation. Der er masser af andre udviklingsmål, som resulterer i virkelig meningsfulde liv, som både bidrager konstruktivt til fællesskabet, og som gør mennesker meget lykkelige.

At finde lykken handler ikke om at nå det objektivt højst mulige udviklingsmål. Det handler om at finde sit eget udviklingsmål i sin aktuelle inkarnation. Det handler om at finde sin plads i livet netop dér, hvor ens liv opleves som fuldbyrdet. At finde lykken og et fuldbyrdet liv har INTET at gøre med, hvad man konkret beskæftiger sig med. Det har ALT at gøre med at udkrystallisere sit eget talent indefra-og-ud og at finde på plads i sin egen vibration, og DEREFTER at træde i karakter og gå ud i verden og performe som sig selv.

Derfor er det centrale spørgsmål i det enkelte menneskes udviklingsproces også altid: Hvad er egentlig meningen og formålet med MIT liv?

Her slutter figuren. Læs eventuelt pamfletten om Den nye tids fællesskaber som afrunding og perspektivering på processen gennem figuren.

Hvis du vil vide mere om den helt aktuelle tid – år 2015 – vil jeg anbefale dig at afsætte en god time og lytte til Matt Kahn, som i denne video redegør for, hvilket skelsættende år 2015 er, når det kommer til kropskrystallisering og udlevelsen af sit fulde potentiale.

Du finder Matt Kahn her: https://www.youtube.com/watch?v=nMa-ri-2XWg&spfreload=10