Den nye tids fællesskaber

“Livet selv er evigt; men livets manifestationer er forgængelige, flygtige, foranderlige. Vi er for et kort øjeblik stoppet op for at møde hinanden, for at elske, for at dele. Dette er et dyrebart øjeblik, men det er kortvarigt. Det er en lille parantes i evigheden. Hvis vi lever med omsorg, ubekymrethed og kærlighed, vil vi skabe overflod og glæde for hinanden og så har dette øjeblik været værdifuldt” - Deepak Chopra

Den nye tid er i mit perspektiv perioden fra udgangen af 2012 og ca. 2000 år frem. Fremtiden i den forståelse adskiller sig fra nutiden og fortiden ved, at energifrekvensen bliver lettere. Energifrekvensen i alt levende på planeten er lige nu under hastig forandring. Vibrationen bliver lettere som en naturlig konsekvens af den evolution, som Jorden og Jordens befolkning deltager i. Vi er medspillere i universet og er derfor under indflydelse af de energier, som definerer vibrationen og frekvensen i alt levende i vores del af universet. Ved årtusindskiftet bevægede vores solsystem – på sin tur rundt i Mælkevejen – sig ind i et helt særligt let vibrerende energibælte, som kaldes photonbæltet. Denne energi vil vores solsystem, Jorden og Jordens befolkning befinde sig i i de kommende ca. 2000 år. Og hvad betyder det så?

Når vibrationen bliver lettere bliver alting mere gennemsigtigt, fordi der er et slør af tung energi, som opløses. Gamle menneskeskabte kulturelle, samfundsmæssige og psykologiske overbevisninger forsvinder, fordi de repræsenterer en gammeldags vibration. Det giver uro og kriser på både samfundsmæssigt og individuelt plan, og det medfører såkaldte naturkatastrofer, når vibrationens frekvens justeres i planeten. Det kan vi mennesker ikke lave om på. Vi kan vælge at flyde med ændringerne, eller vi kan vælge at kæmpe imod, og vi kan gøre det bevidst eller ubevidst. Uanset hvad vi hver især og som fællesskaber vælger at gøre, ændrer frekvensen sig, og vores planet arbejder med universet i bestræbelsen på at integrere en lettere vibration. Planetens vibration er allerede lettet meget over de seneste 25 år. Det er derfor, at det er interessant og vedkommende at forholde sig til den nye tids fællesskaber. Fordi præmisserne er nye i den nye energi.

I min forståelse af den nye energi og den nye tid, vil der ske et skifte i vores opfattelse af fænomenet sandhed. Det er så gennemgribende, at man vil kunne tale om et paradigmeskifte. Det vil se ud som om, at alting bliver vendt på hovedet, og det gør det også, men det er med henblik på at vende tilbage til udgangspunktet, hvor alting vender rigtigt. Som et led i evolutionen vil vi bevæge os væk fra menneskeskabte sandheder og hen til det, man kunne kalde gudsskabte sandheder. Sagt med andre ord vil vi bevæge os fra kultur til natur. Fra at lade os styre af noget vi selv som kultur og samfund har fundet på at kalde sandt til at lade noget naturgivent definere vores livs sandheder. Både på det indre og det ydre plan.

Vores hverdagsliv er fyldt med eksempler på, at kulturen får lov til at “overrule” naturen. En undersøgelse, som blev offentliggjort i februar 2012, lavet af en australsk sygeplejerske, Bronnie Ware, som i mange år har arbejdet med dødssyge mennesker på hospice, viser, at de på dødslejet fortryder, når de har ladet ydre forventninger (kultur) “overrule” indre længsler (natur) . Ware har opstillet en top 5 liste over det, som mennesker fortryder på dødslejet. Jeg gengiver listen her, fordi den er så tankevækkende:

1. Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, hvor jeg var tro mod mig selv i stedet for det liv, som andre forventede af mig
2. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget
3. Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at udtrykke mine følelser
4. Jeg ville ønske, at jeg havde bevaret kontakten med mine venner
5. Jeg ville ønske, at jeg havde ladet mig selv være lykkeligere

Når man ligger på dødslejet, tilbydes man at foretage den ultimative evaluering af sit liv. Der er ikke flere muligheder for at begynde at ændre på sit liv i morgen eller til næste år, når den yngste er blevet konfirmeret, eller når man går på pension. Det er slut med udsættelserne, og det er tid for den uforbeholdne ærlighed. I denne undersøgelse tyder det på, at mennesker fortryder at have ladet sig styre af ydre pres og forventninger (fra kulturen) fremfor af indre følelsesmæssige tilskyndelser (fra naturen). Det vil den nye lettere vibration hjælpe os med at ændre.

Mit bud er, at vi vil se mange forandringer i den nye tids fællesskaber, som er en konsekvens af, at vi mennesker vil føle os inspireret til at indrette os på naturens rytme og naturens måder, fordi det giver større livskvalitet og et sundere liv. Jo lettere et menneskes vibration er, jo mere sensitivt er mennesket, og jo mere afhængig er mennesket af at være i flow med sine naturlige energimæssige omgivelser. Naturbegivenheder som jævndøgn, solhverv, fuldmåne, nymåne, sol- og måneformørkelser og magnetiske solstorme vil kunne mærkes som energier, som mennesker og fællesskaber vil lade sig påvirke og inspirere af i højere grad end af kulturbestemte begivenheder.

Fremtidens fællesskaber skabes af frie mennesker, som ikke vil være tilbøjelige til at gå på kompromis med sit eget indre kompas, som i den lette vibration hele tiden præcist fortæller, hvordan man opnår mening, livskvalitet og sundhed. Dette indre kompas vil i fremtiden være den dominerende faktor i både individuelle og fælles beslutninger. Da vi alle udspringer af Guds energi, og da vi alle stille og roligt får friere adgang til Guds bevidsthed, vil der ikke være “lige så mange meninger, som der er mennesker”. Der vil være en høj grad af konsensus omkring de rigtige valg og beslutninger til glæde og gavn for alt liv. Vi vil være styret af en indre etik og af samvittighed, som reflekterer tillid, i stedet for at være styret og kontrolleret af en ydre lovgivning, som ofte reflekterer mistillid.

Vi kommer til at være i verden på en ny måde, som respekterer det naturgivne fremfor det kulturskabte. Lokalt såvel som globalt. Det gudsskabte absolutte sande perspektiv kommer til at overtage det menneskeskabte relative perspektiv, og kærlighedens væsen kommer til at vibrere i alt levende. Vi kommer til primært at identificere os selv og andre som ånd på besøg i en krop i stedet for primært at identificere os selv og andre via jordiske parametre som etnicitet, køn, alder og fag. Vi kommer til at værdsætte oprindeligheden, skønheden og råstyrken i det naturgivne fremfor at hylde kulturlagets polerede idealer og manipulerede sandheder. I den nye tids fællesskaber vil alle være lige og frie, og sammen kommer vi til at skabe “paradis på jord”.

Med hensyn til økonomien i den nye verden, er der masser af bud på, hvordan den vil udvikle sig med henblik på at afskaffe økonomisk ulighed. I kærlighedens vibration er alle lige og frie, og penge har den rolle og betydning, som det altid har været meningen, at de skal have: Et middel til at opnå mål.

I den såkaldte moderne verden har penge udviklet sig til at være et mål i sig selv med den konsekvens, at det er kommet til at se ud som om, der ikke er penge nok til alle. Men det er en manipuleret sandhed. Der er rigeligt med penge i verden. Når grådigheden bliver erstattet af næstekærlighed, bliver pengene ligeligt og rigeligt fordelt ud til alle mennesker, og vi vil opdage, at penge netop blot er en praktisk foranstaltning i vores ageren med hinanden. Når alle har penge nok, giver det ingen mening at skrabe yderligere til sig. Hvorfor skulle man det? I den situation er det andre mål, der skal definere meningen med livet :-)

Jeg har i flere år været optaget af, hvad der sker, når penge ikke længere er en begrænset ressource. Jeg har ofte hos de højere magter bedt om hjælp til at forstå den frie økonomi, så den ikke bare løber løbsk i yderligere forbrugerisme. Jeg har spurgt om principper og retningslinier til at guide os gennem forvaltningen af en fri økonomi i den nye tids fællesskaber. I juni 2018 fik jeg det svar, som jeg har ledt efter. Jeg modtog et download med ny info, men det tog mig nogle dage at få teksten helt på plads, fordi den er så kontroversiel set med den gamle verdens øjne. Her er teksten, som den endte med at lyde:

NÅR PENGE ER EN UBEGRÆNSET RESSOURCE, TAGER MENNESKER VALG OG BESLUTNINGER PÅ BAGGRUND AF, HVAD DE FINDER RIGTIGT I RESPEKT FOR SVARENE PÅ SPØRGSMÅLENE: “HVEM ER JEG?” OG “HVAD ER MIN OPGAVE?”

VALG BEGRUNDES I DÉT INDRE VÆRDISÆT, SOM SIKRER OG VEDLIGEHOLDER INDIVIDETS AUTENTICITET OG MISSION… PENGE EKSISTERER SOM MIDDEL TIL AT OPNÅ MÅL, MEN KAN ALDRIG BEGRUNDE VALG… OG SÅDAN ER DET I DEN NYE TID…

I den nye tids fællesskaber vil målet for det enkelte individ således være at finde svarene på spørgsmålene “Hvem er jeg?” og “Hvad er min opgave?”. De to svar vil fungere som individets indre kompas, som skal vise vej til alle valg og beslutninger. Det er et helt nyt paradigme at navigere i, når ingenting skal eller kan begrundes i, om man har råd eller ikke har råd til ditten og datten. Jeg fornemmer, at det nye paradigme kommer til at udfordre både individuelle og fælles beslutninger, fordi der ikke kan argumenteres med objektive tal og bundlinier. I stedet skal der argumenteres med indre værdier, som sikrer autenticitet og mission både hos det enkelte individ og i de relationer, som  individet indgår i. Spændende udvikling :-)

Hvornår kommer det nye til at ske? Jeg ved det ikke på dato, men det vil helt sikkert senest ske, når den generation, som er børn i 2012, bliver voksne og overtager ledelsen af fællesskabet. Det kan også ske hurtigere. Universet er klar, og planeten er klar, så vi mangler kun menneskeheden. Jeg håber, at denne guide til den nye tid kan medvirke til, at mennesker, som vil deltage i at skabe et fælles liv på Jorden i kærlighed og fred, tager udfordringen op og gør sig klar til opgaven.

Her til sidst har jeg lagt et link ind til sangen “Heal The World” af og med Michael Jackson, som på trods af alle de meninger, der er om ham, i min optik var en næstekærlig lysarbejder og en mester i sin profession. Nyd de godt 6 minutter den varer… heal the world