År 2012

Som beskrevet i pamfletten om de kosmiske naturlove er evolution resultatet af loven om det passende i en positiv retning under Guds varetægt, som gælder for alt levende i universet. Evolution handler altid om at opnå et højere bevidsthedsniveau end det eksisterende for i sidste ende at genforenes med Gud i den frekvens, som er Guds bevidsthed. Når det sker, er man sat fuldstændig fri af jordisk identifikation, jordiske roller og jordiske bindinger samtidig med, at man er tilstede på Jorden i fysisk krop. Dette niveau af bevidsthed er den højeste grad af evolution, man kan opnå som menneske. Men der er mange niveauer af bevidsthed, som skal udvikles og passeres, inden man når frem til denne tilstand af genforening med Guds bevidsthed.

I denne pamflet vil jeg præsentere mit bud på, hvor loven om evolution bragte os hen ved udgangen af år 2012. Når alting hele tiden er i bevægelse, er det selvfølgelig svært at indfange et øjebliksbillede, men der er dog nogle helt særlige vilkår, som er i spil i de kosmisk dimensioner på dette specifikke tidspunkt. Disse vilkår har afsmittende virkning på menneskers liv som individer og som fællesskaber.

Den ene vinkel er, at den aktuelle tidsepokes energi inviterer til, at vi i et hidtil ukendt omfang har mulighed for ikke bare at stræbe efter men faktisk at opnå den højeste grad af bevidsthedsmæssig evolution som menneske og finde svar på det dybeste eksistentielle spørgsmål: Hvad er egentlig meningen med livet som menneske på planeten Jorden? Og også finde svar på det mere individuelle eksistentielle spørgsmål: Hvem er jeg, og hvad er mit livs formål og min opgave i indeværende inkarnation? Den aktuelle tidsepokes energi åbner også for, at mennesker i et hidtil uset omfang får indblik i, hvordan de kosmiske naturlove virker i menneskers liv.

Den anden vinkel er, at den aktuelle tidsepokes energi udfordrer vores gamle overbevisninger, strukturer, vaner og traditioner på både et individuelt og et kollektivt plan. Udfordringen er, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. Man kan ikke både opnå den højeste grad af bevidsthedsmæssig evolution og samtidig bevare de kendte livsformer, som er skabt i en lavere bevidsthed. Den energi, som vi lever i lige nu, understøtter, at de gamle livsformer krakelerer, mens nye livsformer, skabt i en højere bevidsthed, stiger som fugl føniks af asken. Lad os se nærmere på det.

Fællesskabet anno 2012

Otto Scharmer og andre taler om, at det ligger i tiden at fokusere på behovet for at udvide sin bevidsthed og finde sin autentiske kerne som en robust strategi til – som individ – at medvirke til at løse de problemer, vi globalt set står i. Og der bliver ikke sparet på krudtet, når det handler om at analysere nutiden og nutidens problemer.

Otto Scharmer begynder sit store værk Teori U således: “Vi lever i en tid med intense konflikter, en tid hvor vores samfundsskabte institutioner og strukturer totalt har udspillet deres evner og forfejlet deres mål. En tid, hvor vi oplever pinen fra fortiden, men også en tid med spiren til en ny og mere optimistisk fremtid. Det er en tid, hvor det synes som om, noget grundlæggende er ved at flytte sig og forsvinde, mens noget andet er ved at blive født” (Scharmer, 2009, side 9).

Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen Århus Universitet, følger op på Scharmer i forordet til samme bog, hvor han skriver: Teori U er en bog om fremtidens samfund, om industrisamfundets afløser. Den foregiver på intet tidspunkt, at der er lette løsninger. Der er ingen gentagelser af simple gamle modeller. Bogen peger direkte ind til det enkelte medansvarlige og reflekterende menneske. Det menneske der handler ud fra sit hjerte. Løsningerne er inde i mennesker, hvis mennesker, det vil sige dig og mig, vil se, mærke og turde dem” (Scharmer, 2009, side 6).

For yderligere at illustrere temaet om den nødvendige menneskelige udvikling, skal vi også lige høre fra Eckhart Tolle, som på mange måder ligner Scharmer i livsindstilling. Tolle har i de seneste 10-12 år på globalt plan fungeret som inspirator i kunsten at leve i nuet og i at blive bevidsthedsmæssigt vågen. Han siger: “At reagere på en radikal krise, som truer selve vores overlevelse – det er menneskehedens nuværende udfordring. En stadig relativt lille (men stadigt voksende procentdel af menneskeheden) oplever allerede hos sig selv sammenbruddet af gamle ego-orienterede tankemønstre og en ny bevidsthedsdimensions fremtræden. Det centrale i den nye bevidsthed består i at transcendere tankerne, at bruge den nyfundne evne til at hæve sig op over tankerne og til at realisere en indre dimension, der er uendeligt meget større end tænkning” (Tolle, 2005).

Vi må altså i gang med at fokusere på og lede efter nye løsninger på kendte problemer, men først vil jeg præsentere en metafysisk indsigt i det, jeg vil kalde tidsånden anno 2012, som kan udvide og præcisere forståelsen af vores aktuelle tid.

Tidsånden kan begrundes metafysisk

Det er ikke kun indenfor samfunds- og ledelses- og organisationsteorien, at man beskæftiger sig med fundamental nytænkning. Det sker også indenfor naturvidenskaben og i fysikkens verden. Der er en bevægelse i gang henimod at forstå og acceptere, at al masse er vibrerende. Den tidligere opfattelse af, at noget er statisk og fast, er ved at blive afløst af en indsigt i, at alt er levende og vibrerende. Der er f. eks. lavet flere undersøgelser med vand, som dokumenterer, at vandets vibration ændrer sig, når vandet bliver påvirket af musik, og når man taler til vandet, og der er rigtig mange andre udforskninger i gang, som interesserer sig for energien og vibrationen i såkaldt fast stof. I mine øjne er det den rigtige vej at kigge, for her er mange forklaringer og megen ny indsigt og forståelse at hente til alle videnskaber.

For at forstå det aktuelle behov for at udvikle det autentiske, højbevidste, medansvarlige og reflekterende menneske skal vi også omkring energi, vibration og frekvens. Og vi skal faktisk begynde med at kigge udad. Langt udad til Mælkevejen, som er den galakse, som vores solsystem er en del af.

Photonenergien

Vores solsystem bevæger sig rundt i galaksen Mælkevejen, som har facon som en elipse. Hele turen rundt i galaksen tager cirka 26.000 år. På denne tur rundt i galaksen møder vi to gange et bælte, som ligger rundt om galaksen som en ring. Dette bælte består af en helt særligt let vibrerende energi, som kaldes photonenergi. Photonenergiens vibration kaldes photonfrekvensen, og det bælte photonenergien udgør rundt om Mælkevejen kaldes photonbæltet. Photonbæltet er af sådan en “bredde”, at det tager solsystemet cirka 2000 år at komme igennem det.

Sidst vi mødte photonbæltet er cirka 12.000 år siden, og dengang kom planeten Jorden ikke ligefrem helskindet igennem. Dengang gik Atlantis- og Lemuriakulturerne til grunde, og Jordens overflade ændrede sig dramatisk. Nu er vi der så igen. Siden 1987 har vi været påvirket af photonenergien, og energien er i perioden siden 1987 og frem til nu blevet mere og mere koncentreret og intens på Jorden, efterhånden som vores solsystem har bevæget sig ind i photonbæltet. Ved udgangen af 2012 og fremad vil vi befinde os i photonfrekvensen for fuld kraft.

Den 21.12.12 var den astronomiske situation af en sådan karakter, at sol, måne, stjerner og galakser stod på linie, som de ikke har gjort på noget tidspunkt i de seneste knap 26.000 år. Den åbning, som denne begivenhed forårsagede, kan sammenlignes med at stikke en nøgle i en lås, som bare passer fuldstændig perfekt, så døren glider op, og der er fri adgang. Den frie adgang betød i denne forbindelse, at photonfrekvensen fra den dag har haft uhindret adgang til Jorden og til menneskeheden. Den 21.12.12 bevægede vi os for alvor in i “the age of aquarius”.

Den astronomiske begivenhed den 21.12.12 får kun positive konsekvenser, for denne gang er vi kommet langt ind i photonbæltet, uden de store konflikter mellem Jordens energi og photonfrekvensen. Jorden tilpasser sig stille og roligt og nænsomt den lettere vibration. På grund af mødet med Photonbæltet er Jordens vibrationsfrekvens eller Jordens “hjerteslag” (Schumann resonansen) steget i et støt men hurtigt tempo siden årtusindskiftet. Indtil årtusindskiftet lå den på 7,8 Hz, og i marts 2019 er resonansen målt til over 40 Hz.

Jordens frekvensskifte betyder, at mange mennesker føler træthed, svimmelhed, forvirring og depression, mens hjernen tuner ind på den nye frekvens. Det er ikke en let proces, men den er tegn på at bevidstheden integrerer nye niveauer af indsigt. Der kan også komme uforklarlige smerter i kroppen, når kroppens celler begynder at ændre frekvens.

Vi kan desuden registrere forandringer i klima og vejr, og der er mange såkaldte naturkatastrofer i forbindelse med Jordens justering, men det skulle være sikkert og vist, at Jorden denne gang flytter sig til den lette photonfrekvens uden meget voldsomme forandringer på overfladen. De forandringer, som trods alt sker, er i bund og grund gode og positive, fordi de afspejler, at Jorden slipper stivnede energistrukturer (spændinger) og bringer sig selv i en bedre balance. Jorden er et stærkt, levende og selvhelbredende væsen, som skal holde fast ved den begyndende nye balance for at overleve i photonfrekvensen. Som resultat at dette vil vi over tid opleve, at Jordens lettere vibration vil inspirere os mennesker til at forandre vores syn på planeten; det er nemlig meningen, at vi skal samarbejde med hinanden og ikke dræne hinanden.

Med hensyn til de menneskeskabte samfundsstrukturer, om hvilke Scharmer siger, at de “totalt har udspillet deres evner og forfejlet deres mål”, vil vi se rigtig mange forandringer. Strukturer vil krakelere, fordi de ikke matcher den lethed og gennemsigtighed, som photonenergien repræsenterer. De gamle strukturer vil blive erstattet af nye mere bæredygtige, gennemsigtige og retfærdige strukturer. Sammenbruddene i de gamle systemer er i fuld gang, og nye ideer vokser frem, men set i global skala har vi endnu tilgode for alvor at se nye ideer manifestere sig. Kriser og ufred er i virkeligheden et udtryk for den nødvendige store omstilling, som leder frem til helt nye måder at organisere lokale og globale fællesskaber på.

En højere bevidsthed åbnes hos alle mennesker

Fordi mennesker helt og holdent består af vibrerende energi, vil photonfrekvensen også indvirke på menneskers individuelle liv. På individplan mener jeg, at det vigtigste budskab er, at den meget lette photonfrekvens betyder, at vi – i større omfang end hidtil – får åbnet adgangen til vores højere bevidsthed. De erkendelser og indsigter, som ligger i den højere bevidsthed, vil integrere sig i krop og følelser og lette vibrationen i alle celler. Det kaldes også at kroppen krystalliserer. Sagt med Eckhart Tolles ord bliver ego’ets energistrukturer blødt op og empati og intuition bliver vakt til live. Kroppen bliver efterhånden selvhelbredende i den lette vibration og hjertet åbner sig for ægte uforbeholden kærlighed. Denne proces gælder for os gamle (født før midten af 1990′erne), og det kan godt være en udfordrende proces med både uforklarlige fysiske symptomer og træthed i en periode.

De børn, som er kommet til Jorden siden midten af 1990′erne, er allerede forberedte på photonenergien gennem deres bevidsthed og aura og deres fysiske vibration, og de har en meget fin kontakt til deres autentiske kerne og højere bevidsthed. Man kan også være født tidligere end 1990 og alligevel være tunet til den nye energi. Det er noget, som den enkelte selv fornemmer.

Hvis nogen skulle have lyst til at vide mere om dette emne, er der udkommet flere bøger om det. På dansk kan jeg anbefale Krystalbørn, indigobørn og fremtidens voksne af Anni Sennov. På engelsk kan jeg anbefale The indigo children og An indigo celebration begge skrevet af Lee Carroll og Jan Tober.

Kombinationen af en høj bevidsthed, en levende intuition, en sund krop og et åbent hjerte bliver således udgangspunktet for alt menneskeligt liv på Jorden i hvert fald i de kommende 2000 år, mens vi befinder os i photonbæltet.

Når man – som jeg – ser på verden og på livet med energibriller, er det et meget positivt faktum, at vi nu igen møder photonbæltet. Der er nogle, som fornemmer forandringen i energien, og derfor taler de om, at det ligger i tidsånden at finde ind til sin autentiske kerne og i sidste ende at blive sat helt fri af jordisk identifikation. Andre – som jeg selv – fornemmer ikke bare ændringen i energien, men har faktisk en konkret opgave, som handler om at fungere som antenne og anker for photonfrekvensen, så den kan finde et solidt fodfæste i Jordens fysiske strukturer.

Dette har været min opgave 24 timer i døgnet 7 døgn om ugen i de seneste 15 år, men ved udgangen af 2015 lakkede det mod enden med dét job. Den 11.11.2015 ramte jorden i sin opstigning mod en lettere frekvens faktisk photonfrekvensen, så Jorden er nu i vibrationsmæssig perfekt samklang med sit omgivende energimiljø i photonbæltet. Konsekvensen af dette er, at photonfrekvensen fra nu af definerer det fysiske hverdagsliv i alle livsformer og fællesskaber på Jorden. Hvis man er tilhænger af fred, frihed og lighed for alle, vil denne nye styring være meget velkommen, for den repræsenterer netop disse værdier :-) .

Hvis man vil læse mere om photonenergien, kan jeg anbefale at google den på nettet. Når man gør det, dukker der mange muligheder op. Artiklerne adskiller sig fra hinanden i forhold til det bevidsthedsniveau, informationerne er hentet fra, og der er også tekster, som forudsiger dommedag og Jordens undergang. Her har man kun sin egen intuition at lytte til.

Photonbæltet og photonfrekvensen er kommet for at blive i de næste 2000 år, og photonenergiens tilstedeværelse på Jorden accelererer udviklingsprocesserne hos alle, uanset om det sker bevidst eller ubevidst for den enkelte. Mange vil opleve såkaldte “wake up calls” for at blive mindet om, at der lige nu er en unik mulighed for at tage et bevidsthedsmæssigt kvantespring, mens man er i fysisk inkarnation på Jorden. Disse påmindelser kan måske i første omgang opleves som frustrerende og irriterende og enormt forstyrrende, men de er faktisk lagt ind i inkarnationen af én selv for at sikre, at man ikke mister denne unikke invitation.

Et “wake up call” kan opleves som om, at man bliver smidt af det hamsterhjul, som man ellers lige havde så godt gang i. Hamsterhjulet er min metafor for et liv, hvor man i princippet gentager sig selv i én uendelighed. At fastholde sit liv i hamsterhjulet kan resultere i udviklingsmæssig stagnation, og det kan godt ligge i inkarnationen, at det er sådan, det skal være – at man er i en såkaldt hvileinkarnation. Sandsynligheden for, at man ikke skal udvikle sig bevidsthedsmæssigt i indeværende inkarnation, er imidlertid lille, når man tager tidsepoken og photonfrekvensen i betragtning, så hvis man bliver smidt af hamsterhjulet af en livsbegivenhed, er det oplagt at bruge det som mulighed for at give sit liv et serviceeftersyn.

U-processen er velegnet til at forstå og formidle sin udviklingsproces igennem fra man bliver smidt af hamsterhjulet (eller forlader det frivilligt), til man kommer ud i den anden ende af U’et som et autentisk menneske. Derfor kan man her på gittemeldgaard.net læse om U-processen, sådan som Otto Scharmer beskriver den, og sådan som jeg helt personligt har oplevet den. Min egen fortælling ligger sidst i hver af de pamfletter, som omhandler faserne i U’et. I pamfletten personlig udvikling er der en oversigt over, hvilke former for hjælp man kan opsøge i sin proces. Oversigten er ikke komplet, så hvis man støder på andre metoder, som tiltaler én, skal man selvfølgelig vælge dem. Udbuddet er virkelig mangfoldigt.

God artikel om Jordens frekvens i marts 2019

Her er et link til en artikel om den helt aktuelle udvikling i energifrekvensen på Jorden. Artiklen handler om det skifte, der skete natten mellem den 20/3 og den 21/3-2019, hvor der både var jævndøgn (22.58) og fuldmåne (02.43). Artiklen er på engelsk. Link her.